بلوور / دمنده

دمنده و مکنده های برقی در این دسته قرار گرفته اند . 

دسته‌بندی