سنباده زن

سنباده زن

سنباده زن های نجاری در این دسته قرار گرفته اند . 

دسته‌بندی