فرز انگشتی

کلیه فرزهای انگشتی در این دسته قرار گرفته اند . 

دسته‌بندی